Chuẩn bị kỳ thi sat tiếp theo bắt đầu lần thứ hai kết thúc kỳ thi Trong một thế giới lý tưởng, ngay khi bạn đã thực hiện bài kiểm tra SAT và vật liệu của bạn đã được kiểm tra viên kiểm tra, bạn bắt đầu viết càng nhiều càng tốt như bạn nhớ