Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi trọng mối quan tâm của bạn về sự riêng tư và đánh giá mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn. Chính sách bảo mật này mô tả các thực tiễn về bảo mật của chúng tôi đối với thông tin được thu thập thông qua trang web, ứng dụng của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào khác có liên kết đến Chính sách bảo mật này, bao gồm bất kỳ trang web và dịch vụ trực tuyến nào mà chúng tôi hoạt động nhân danh tác giả của chúng tôi (gọi chung là ” Sites “). Bằng cách sử dụng Các trang web của chúng tôi, bạn đang chấp nhận các thông lệ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này, vui lòng không sử dụng Các Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian mà không cần thông báo. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi đăng các thay đổi đối với những điều khoản này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN VỀ BẠN

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin cơ bản từ bạn cùng với việc sử dụng trang web của bạn: (1) thông tin cá nhân, đó là bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân bạn (ví dụ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, thông tin thẻ tín dụng ) và (2) thông tin không mang tính cá nhân, đó là thông tin không xác định cá nhân bạn, nhưng có thể bao gồm thông tin về sở thích, nhân khẩu học (như tuổi tác, giới tính, mã số 5 số) và sử dụng trang web.